REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSO NR 10 W GDAŃSKU (SP NR 18, GIM NR 13, XXIII LO)

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
Rozdział III: OPIEKUN SU
Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA
Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 17
Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych, Opiekun SU , Rzecznik Praw Ucznia wybierani są co roku w miesiącu październiku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
§ 18
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
§ 19
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej,
d. Rzecznika Praw Ucznia - posiada każdy członek rady pedagogicznej
§ 20
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
§ 21
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.
§ 22
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
c. przygotowanie wyborów,
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e. przeprowadzenie wyborów,
f. obliczenie głosów,
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
§ 23
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
6. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
8. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
§ 24
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole d. odwołaniu przez dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 25
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Rzecznika Praw Ucznia, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 29 października 2010 roku i wchodzi w życie z dn. 29 października 2010 roku .
PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU Joanna Leśkiewicz - 6c
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Adrian Butajło - 6a
II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Mikołaj Kłosowski - 4a
OPIEKUN SAMORZĄDU Pani Olga Hewelt-Świerczek
RZECZNIK PRAW UCZNIA Pani Anna Pisarewicz
PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU Kinga Koźmińska - 7b
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Lena Skierka - 8b
II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Joanna Raro - 8b
OPIEKUN SAMORZĄDU PANI HANNA NIEMCZYK
RZECZNIK PRAW UCZNIA Pani Anna Pisarewicz
PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU Sebastian Taperek - I IIB
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
OPIEKUN SAMORZĄDU Pan Marcin Miłek