Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009 powołany został Szkolny Rzecznik Praw Ucznia.   Po przeprowadzeniu wyborów Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym  2021/2022 kolejny raz funkcję tą w SP pełni nauczyciel historii –pani Anna Pisarewicz. Na RPU w Liceum został wybrany  p. Marcin Miłek.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • ochrona praw ucznia i dbanie o właściwą ich realizację w życiu szkoły
 • mediacja i pomoc w sytuacjach konfliktowych między członkami społeczności szkolnej
 • zwiększanie świadomości prawnej młodzieży i rodziców
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 • znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • interwencja w przypadku indywidualnych skarg
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
 • współpraca z fachowcami (pedagogiem, psychologiem, prawnikiem)
 • składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu

Rzecznik Praw Ucznia:

 • nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
 • w uzasadnionych przypadkach ma prawo odstąpienia od interwencji
 • podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli i rodziców

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami
 • w razie potrzeby podjecie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów
 • w razie kłopotów z dalszym rozstrzygnięciem sporu kierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa
 • w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjecie mediacji ze stronami
 • zasięgnięcie opinii pedagoga, psychologa szkolnego lub Rady Pedagogicznej
 • w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami konfliktu. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowi tajemnicę służbową. W przypadku niemożności załatwienia sprawy decyzje w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Kontakt z Rzecznikiem:

 • bezpośrednio z nauczycielem w pokoju nauczycielskim lub w sali nr 19 oraz na adres mailowy rzecznik.zso10@wp.pl