Zgodnie z art. 13 RODO Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Dyrektor ZSO 10 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krasickiego 10, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu

2. Kategorie danych osobowych, których dane dotyczą to: dane osób fizycznych (dzieci, rodzice, opiekunowie prawni).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu ochrony zdrowia dzieci uczących się w ZSO nr 10 i pracowników placówki oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych przez okres panowania epidemii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i RODO oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Do przetwarzanych danych osobowych może mieć dostęp Główny Inspektorat Sanitarny oraz właściwe organy administracji publicznej zgodnie z tzw. specustawą.

5. Każdy rodzic /opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.

6. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania oraz złożenie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych