W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania ZSO nr 10 w Gdańsku obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZSO nr 10 w Gdańsku odpowiada Dyrektor.
 2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. ZSO nr 10 pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30- zajęcia dydaktyczne
 4. Do Placówki nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

Zostaje wprowadzony zakaz wchodzenia na teren szkoły dla rodziców/ opiekunów, gości.

Zalecany kontakt rodziców/ opiekunów z pracownikami szkoły – telefoniczny i mejlowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach , za zgodą dyrektora,  po podaniu swoich danych oraz nr telefonu w recepcji szkoły, rodzice/ opiekunowie/ goście będą mieli możliwość osobistego kontaktu  na terenie szkoły z pracownikami placówki.

 1. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa podczas lekcji, obowiązek zakrywania ust i nosa – na korytarzu podczas przerwy, w toaletach (tzw. części wspólne).
 2. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS w razie konieczności zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 3. Na czas pracy Placówki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 4. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placó
 5. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

– środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z  pomieszczeń ZSO nr 10, placu zabaw;

– płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, przy wejściu na plac zabaw, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków;

– plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji  rąk przy  dozownikach z płynem;

– pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w    maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do  pomieszczenia);

 

 1. Dyrektor:

– nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z  powierzonymi im obowiązkami;

– dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zbędnych przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

– prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;

– kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi–telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

– informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

– współpracuje ze służbami sanitarnymi;

– instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek  podejrzenia zakażenia;

    – zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych klas, a dana klasa przebywać w wyznaczonej, stałej sali,

– informuje rodziców o obowiązujących   procedurach postępowania  na stronie internetowej  ZSO nr 10, pocztą mailową, na zebraniu z rodzicami.

– organizuje działalność Placówki zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 1. Każdy pracownik Placówki podpisuje oświadczenie ( załącznik 4). Pracownik, który u siebie zauważy niepokojące sygnały:

– kontaktuje się z dyrektorem

– nie przychodzi do placówki

– kontaktuje się  lekarzem.

 

Zadania dla wychowawców i nauczycieli klas

 1. Wychowawcy są zobowiązani do zaktualizowania telefonów kontaktowych do rodziców/opiekunów dzieci.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dokonywać pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku niepokojących objawów
 3. Wychowawcy podczas pobytu wyjaśnią uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Nauczyciel dokonuje wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 5. Restrykcyjnie przestrzegana jest higiena rąk – myte często ciepłą wodą i mydłem, min. 30 sek. – zarówno nauczyciele, jak i dzieci. Dbają o to, by uczniowie w ramach klas unikały bliskich kontaktów
 6. Zorganizowanie pokazu prawidłowego mycia rąk. Dzieci przebywają dużo na świeżym powietrzu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 7. W przypadku, kiedy stan emocjonalny dziecka jest niestabilny np.: odczuwa niepokój, albo jego stan zdrowia, w tym temperatura wskazują na stan chorobowy – dziecko zostaje odizolowane w innym pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły, a nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który kontaktuje się z rodzicem/opiekunem.
 8. Nauczyciele mają całkowity zakaz bezpośredniego kontaktu z rodzicami dzieci.

Zadania dla pracowników obsługi

 1. Wykonują zadania zalecone przez dyrektora, w tym , między innymi:
 • myje i/lub dezynfekuje – zgodnie z harmonogramem przekazanym przez dyrektora:
  ciągi komunikacyjne,
  poręcze, włączniki światła, klamki, krzesła, stoliki, szafki w szatni,
  przedmioty znajdujące się w sali,
  toalety dla uczniów i dla personelu, urządzenia na placu zabaw i boisku szkolnym
 • wspomaga pracowników w stołówce szkolnej
 • często myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem.
 1. Wykonują inne stałe prace związane z zakresem przydzielonych czynności.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Uczniowie w czasie drogi do i z placówki muszą mieć zakryty nos i usta.
 2. Aby dziecko zostało wpuszczone na teren szkoły, Rodzic musi wypełnić oświadczenie  i dostarczyć do placówki ( załącznik nr 1)
 3. Dziecko przyprowadza i odbiera jeden rodzic lub osoba upoważniona. Zaleca się odbiór przez osoby poniżej 60 r.ż.(osoba pełnoletnia). Rodzic nie jest wpuszczany na teren budynku .
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Placó
 5. Uczniowie przychodzą do szkoły w godzinach wg planu lekcji. Nie ma możliwości, aby uczeń przebywał na terenie szkoły przed lub po zakończonych lekcjach.
 6. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecku, w sytuacji zagrożenia zdrowia.
 7. Do Placówki przyjmowane są dzieci tylko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji. Katar, kaszel, biegunka, wymioty, temperatura 38ºC i  powyżej, temperatura powyżej 37ºC ze współistniejącymi objawami chorobowymi dyskwalifikują dziecko do  przyjęcia do szkoły.
 8. Jeżeli nauczyciel podczas lekcji zaobserwuje u dziecka objawy świadczące o infekcji zobowiązany jest poinformować rodzica/opiekuna prawnego o sytuacji dziecka, sugerując konsultację lekarską w celu dalszej diagnozy.

W w/w sytuacji pracownik placówki telefonuje do Rodziców /Opiekunów  (z numerów szkolnych 58 342 92 83,   514 989 491 ) , a  Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany odebrać telefon.  Rodzic proszony  jest o: pozostawienie dziecka w domu lub okazanie oświadczenia/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły.  W przypadku zdiagnozowania u dziecka COVID-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora ZSO nr 10.

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID- 19

 1. W Placówce wyznaczone jest pomieszczenie zwane Izolatką.
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, uczniowi będzie zmierzona temperatura, uczeń będzie izolowany od klasy.
 3. W przypadku podejrzenia u ucznia niepokojących objawów, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z dyrektorem/wicedyrektorem, który natychmiast kontaktuje się z rodzicem/opiekunem.
 4. Dyrektor informuje o stanie chorobowym dziecka, sugeruje kontakt z lekarzem, a rodzic/opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z Placówki.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19

1.Jeżeli Dyrektor ZSO nr 10 otrzyma informację, iż na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, dyrektor natychmiast kontaktuje się z Organem prowadzącym  Placówkę oraz i stacją sanitarno-epidemiologiczną.

2.Dyrektor identyfikuje pracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć kontakt z osobą chorą.

 1. Proces identyfikacji pracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą nie powinien doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osoby zakażonej wirusem COVID – 19.
 2. Po identyfikacji dyrektor lub wyznaczeni przez dyrektora pracownicy informują rodziców/opiekunów prawnych, że na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19. Przekazuje Rodzicom /Opiekunom instrukcje otrzymane od pracowniów stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Podczas rozmowy przekazuje informację iż w związku z zaistniałą sytuacją występuje konieczność obserwowania stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury z zastrzeżeniem, że osoby, które nie mają objawów chorobowych nie powinny zgłaszać się do lekarza, gdyż w ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia wirusem COVID-19, dyrektor podejmuje, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Placówkę oraz stacją sanitarno-epidemiologiczną decyzję o dalszych czynnościach, w tym zamknięcie placówki, dezynfekcję placówki, kwarantannę pracowników.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w ZSO nr 10 od dnia 24.08.2020 roku do czasu ich odwołania.
 • Aktualizacji procedur 06.09.2020- wprowadzone zmiany obowiązują od 07.09.2020
 1. Wszyscy pracownicy ZSO nr 10 oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.