• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:

dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

 • stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora ZSO nr 10 w Gdańsku w porozumieniu z organem prowadzącym,

Stawka żywieniowa wynosi:

za 3 posiłki – 6,60 zł

za 2 posiłki – 5,30 zł

za 1 posiłek – 3,30 zł

 • w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,
 • opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

żywienie: 51 1240 1268 1111 0010 3849 4700,

opieka:     05 1240 1268 1111 0010 3849 4364,

datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

 • w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka  na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje  z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,
 • w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,
 • w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,
 • do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,
 • wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,
 • w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje wicedyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,
 • zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor ZSO nr 10 w Gdańsku zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.