Program turnusu I klasy I-III- 26.06–30.06.2017 r.
Program turnusu I klasy IV-V- 26.06–30.06.2017 r.
Program turnusu II – 3.07-7.07.2017 r.
Program turnusu III – 17.08-23.08.2017 r.
Program turnusu IV- 27.08-30.08.2017 r.

 

Regulamin półkolonii „Lato w mieście” 2017

 1. W półkoloniach uczestniczą uczniowie klas 0-III oraz IV – V SP.
 2. Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji oraz karty kwalifikacyjnej ( w dwóch kopiach).
  –  Rodzic pobiera deklarację oraz kartę kwalifikacyjną w sekretariacie szkoły od 29.05.2017 r.
   –  Rodzic składa deklarację oraz kartę kwalifikacyjną z dołączonym zaświadczeniem  o zatrudnieniu obojga  rodziców/ opiekunów prawnych, lub w przypadku  rodziców/opiekunów samotnie wychowujących – zaświadczenie o zatrudnieniu  rodzica pełniącego opiekę prawną  nad dzieckiem w sekretariacie SP 18 przy ZSO nr 10 (ul. Krasickiego 10) od  01.06.2017 do 12.06.2017 r.
 1. Na półkolonie w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
  –  dzieci rodziców/ opiekunów pracujących,
       –  dzieci rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko/dzieci,
       –  rodzeństwo.

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc przewidzianych w grupie, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania miejsc, będą automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 1. W przypadku rezygnacji, zwolnione miejsca będą zajmowały dzieci, wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.
 1.  Rodzice /opiekunowie dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są do złożenia wraz  z deklaracją i kartą kwalifikacyjną, obowiązującego orzeczenia do     kształcenia specjalnego.
 1. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku), w terminach:

 I turnus: 26.06 – 30.06.2017 r. (dla klas 0-III oraz IV-V)
 II turnus: 03- 07.07.2017 r. (dla klas 0-III)
III turnus: 17- 23.08.2017 r. (dla klas 0-III)
 IV turnus: 24 – 30.08.2017 r.(dla klas 0-III)

 1. Rodzic może zadeklarować udział dziecka tylko w jednym turnusie. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość udziału dziecka w dwóch turnusach lub więcej.
 1. Podczas trwania półkolonii organizatorzy mają możliwość zapewnienia dzieciom wyżywienia w kwocie ok.10 zł za jeden obiad ( bar „Perełka” ul. Gałczyńskiego 2).

Zgłoszenia obiadowe przyjmowane będą podczas zebrania organizacyjnego – 19.06.2017 r. godz.18.00.

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i programem półkolonii i wyposażenia dziecka w posiłki, napoje, odpowiednie ubranie, materiały plastyczne, pieniądze na wycieczki (np. kino, muzeum) bilety itp. niezbędne do  uczestniczenia w zajęciach danego dnia.
 1. W ramach półkolonii zajęcia odbywać się będą w świetlicy, sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej, na boisku szkolnym, na placach zabaw, plaży oraz w parkach  nadmorskich. Organizatorzy przewidują w programie wyjścia  płatne,  których koszt ponoszą rodzice.
  Szczegółowe programy półkolonii znajdują się na tablicach przed świetlicami, na drzwiach wejściowych szkoły oraz na stronie internetowej:  www.zso10.gda.pl.
 1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (na wycieczki organizowane poza terenem szkoły) i odbierania dzieci w godzinach zawartych w programie.
 1. Dziecko może być odebrane tylko i wyłącznie przez osoby wskazane przez  rodziców/ opiekunów w deklaracji.
 1. W sytuacji nieprzestrzegania przez dziecko zasad obowiązujących na półkoloniach, gdy uniemożliwia ono lub w znaczący sposób utrudnia realizację programu, organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego kontaktu z rodzicami/opiekunami.
 1. Regulamin półkolonii jest dostępny na stronie internetowej szkoły.